Tamanu Neuropathy Bottle with Box
ދިވެހި ބޭސް

ތަމަނު ނިއުރޯޕަތީ (ނާރު ތެޔޮ) 50މލ

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އައިސްފައިވާ މި ތެލަކީ ނާރުގެ ގޮށް ރަގަޅުކޮށް، ނާރުދޫކޮށް، އެކަންކަމާ ވިދިގެން އަންނަ އައްސިއަށް ޚާއްސަ ތެލެކެވެ.

އަގު 300ރ
ޑެލިވަރީއަށް 1-8 ދުވަސް
ޑެލިވަރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ.
އަވަހަށް އޯޑަރުކުރޭ! eTukuri Shop Logo

ބޭނުން

ނާރުގެ ގޮށް ރަގަޅުކޮށް، ނާރުދޫކޮށް، އެކަންކަމާ ވިދިގެން އަންނަ އައްސިއަށް ޚާއްސަ

ބޭނުންކުރާ ގޮތް

ނިލްވެ, ގޮއް ލާފައިވާ ނާރރުތައް ހުރި ހިސާބުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ތެޔޮ އުނގުޅާލާ. އަދި ތެޔޮ އޮބެންދެން މަޑުމަޑުން މަސާޖު ކޮށްލާ.

ރައްކާތެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު

ނަޓް އެލަޖީ. ނަޓް ބޭސްޑް ކެރިއަރ އޮއިލް އާއި ބަޓަރު ފަދަ އެއްޗެހި ފަދައިން މިތެޔޮބޭނުންކުރާއިރު ސަމާލުވެލައްވާ. ހަމައެކަނި ހަންގަޑުގެ ބޭރުގައި ލުމަށް. ލޮލާއި, ނޭފަތާއި, އަނގަޔާއި, އެހެނިހެން ނާޒުކު ހިސާބުތަކުގައި ލައިގެން ނުވާނެ! ހަންގަނޑު ކެނޑިފަ, އަނދާފަ, ކަހައިގެން ގޮސްފައި ވާ ހިސާބެއްގައި ލައިގެން ނުވާނެ. މިތެޔޮ ލައިގެން ހިރުވާނަމަ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާ!

އެކުލެވޭ މާއްދާތައް

ދިވެހި ބޭސް

އޮންލައިންކޮށް ގަތުމާއި ޑެލިވަރީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް އޮންލައިންކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ އީޓުކުރި ސޮޕްއިން ލިބެން ހުންނާނެ. އީޓުކުރި ސޮޕްއިން އޯޑަރ ކޮއްލީމަ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮއްދޭނެ.

މުހިއްމު

އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރަނީ ގުދުރަތީ މާއްދާތައް, އެއީ ގަސް ގަހުގެ ތާސީރާއި, ދިވެހި ބޭހަށް ބޭނުން ކުރާ ބައެއް އެއްޗެއްސެވެ. މި އުފެއްދުންތައް ބޭނުން ކުރުމުން ހަންގަނޑަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް, ހިރުވުން ކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެޖެނަމަ ލަސް ނުކޮށް ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިޔާލު ހޯއްދަވާ! އަދި މި ތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓަވާލައްވާ! ހަށިގަނޑަށް ދިމާވާ ބަލިތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ޑަކްޓަރައް ދައްކައި އެބޭފުޅުންގެ އިރުޝާދު ހޯދުން މުހިއްމު.

ކަސްޓަމަރުންގެ ޚިޔާލު

ބައެއް ޒާތީ މައުލޫމާތު އުނިކުރެވިފައި. ދިވަހި ބަހައް ތަރުޖަމާކުރެވިފައި.

ތަމަނު ނިއުރޯޕަތީ އޮއިލް ބޭނުން ކުރަން ފެށިފަހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު... މިވީ 3-4 މަސް ތެރޭގަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހެނދުނު އަތުން އެއްޗެއް ނުހިފޭ.. ރޭގަނޑު ނުނިދޭ އަތް އައްސިވާތީ... ނަމަވެސް ތަމަނު ނިއުރޯޕަތީ ބޭނުން ކުރާތާ އަދި ހަފްތާއެއް ވެސް ނުވޭ.. ވަރަށް ބޮޑަށް ލުއި ލިބިއްޖެ.... އަލްހަމްދުﷲ... ތިބޭފުޅުންނަށް އިތުރު ކާމިޔާބީއާ ކުރިއެރުން ދެއްވާށި.. އާމީން.

— Eyeshu

އުފެއްދުންތައް

ބައެއް ސުވާލާއި އޭގެ ޖަވާބު

މި އެއްޗެހި ގަންނަން ލިބޭނީ ކޮންތާކުން?

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއްވެސް އީޓުކުރި ޝޮޕްއިން ލިބޭނެ. މި ލިންކް އަށް ދިޔާމަ އީޓުކުރި ޝޮޕްގެ އަޅުގަޑުމެންގެ ސްޓޯއަށް ދެވޭނެ https://shop.etukuri.mv/stores/huvandhu

އީޓުކުރި ޝޮޕް ހުންނަނީ ކޮންތާކު?

އީޓުކުރި ޝޮޕްއަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްއިން ހިންގާ އޮންލައިން ޝޮޕިންގ ޕްލެޓްފޯމްއެއް.

އޯޑަރ ކުރާނީ ކިހިނެއް

ފުރަތަމަ އީޓުކުރި ޝޮޕް ވެބްސައިޓް އަށް ގޮސް ރެޖިސްޓަރ ކޮއްލައްވާ shop.etukuri.mv. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޑަކްޓްއަކަށް ގޮސް "ބައި ނައޮ" ބަޓަންއަށް ކްލިކްކޮއްފަ, އެޑްރެހާއި އެހެން މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮއް ޕޭމަންޓް ނިންމާލާ.


ފުރަތަމަ ފަހަރު އޯޑަރ ކުރާއިރު ރެޖިސްޓާރ ކުރާނެގޮތާއި އޯޑަރ ކުރާގޮތުގެ މި ވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާ.


ލާރި ދައްކަނީ ކިހިނެއް?

އީޓުކުރި އިން އޯޑަރ ކުރާއިރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭއިން ލާރި ދެއްކޭނެ.

ޑެލިވަރީ ކޮއްދެންތަ?

ތިބޭފުޅުން އީޓުކުރި މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތަކަށް ކުރައްވާ އޯޑަރ ތައް, ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓްގެ ފަރާތުން ހިލޭ ޑެލިވަރީކޮއްދޭނެ.

ޑެލިވަރީ ކޮއްދެނީ ކިހާވަރަކަށް?

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް ހިލޭ ޑެލިވަރީކޮއްދެން

ޑެލިވަރީކުރަން ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާ?

އާންމުކޮށް 1 ދުވަހާއި 8 ދުވަހާ ދެމެދު (ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްތައް) ނަގާ.